דלג לתוכן דלג לפוטר

| about

הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות מזה 80 שנה.

• הרמטיק מעניקה שירותי הנאמנות למגוו
רחב של לקוחות: בשוק ההו – למאות קרנות
נאמנות ולמאות סדרות של אגרות חוב;
במגזר העסקי למאות לקוחות ועסקאות;
ובמגזר הפרטי למשפחות ולהקדשות
ציבוריות

• על לקוחות הרמטיק נמני הגופי
המובילי במשק הישראלי: חברות
ממשלתיות, בנקי, חברות ביטוח, בתי
השקעות חברות ציבוריות וגופי פרטיי.

• הרמטיק מתאימה את סוג השירות לצרכי
הלקוח ולתנאי העסקה (made Taylor ).

• הרמטיק משמשת נאמ לנכסי באר
ובחו״ל שערכ עשרות מיליארדי שקלי;

• הרמטיק מעניקה שירותי נאמנות
דיסקרטיי ומקצועיי תו שמירה קפדנית
על אמות מידה גבוהות של אמינות
ומקצועיות יעילות. בהרמטיק הלקוח מוצא
מענה בכל שעה ובכל יו;

• הרמטיק מפוקחת על ידי רשות ניירות ער
ה מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות
וה מכח חוק ניירות ער. הרמטיק עומדת
בדרישות קפדניות של הו עצמי, כיסוי
ביטוחי, עובדי בעלי מומחיות מקצועית
וללא הרשעות פליליות;

• בהרמטיק כ-30 עובדי ביניה: עורכי די,
רואי חשבו, כלכלני אנליסטי, הנהלת
חשבונות ועובדי מנהלה (office Back .(צוות
העובדי של הרמטיק ותיק, מיומ ובעל
ניסיו עשיר שנרכש בעבודה רבת שני.

Hermetic has been providing trust services for 80 years

• Hermetic provides trust services to a broad spectrum of clients: in the capital market, to hundreds of Exchange Traders Funds (ETF) and mutual funds and hundreds of bonds series; in the business sector, to hundreds of clients and transactions; and in the private sector to families and public trusts.

• Hermetic’s clients include leading enteties in the Israeli economy: government companies, banks, insurance firms, investment houses, institutions, public companies, and private enteties.

• At Hermetic, we offer tailor-made services, customized to the needs of the client and the terms of the transaction.

• Hermetic serves as a trustee, pledge agent and security agent for assets in Israel and overseas, valued at billions of NIS;

• Hermetic is supervised by the Israel Securities Authority, by virtue of both the Joint Investments Trust Law and the Securities Law. Hermetic meets rigorous requirements for equity, insurance, and employment of professional experts free of any criminal convictions;

• Hermetic employ 30 staff members, including, attorneys, accountants, economists and analysts, as well as accounting management, and back office staff. Hermetic’s team is skilled and has segnificant experience acquired over many years of work.

HERMETIC

Trust Services

| Contact Us

| Contact Us

Hermetic Trust
Champion Tower, 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak
phone: 03-5544553 | fax: 03-5271736
E-mail – hermetic@hermetic.co.il

    HERMETIC

    Trust Services

    30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak